Welkom

Welkom in de app over de voortgang van de Havenvisie 2030 van Groningen Seaports.
Wat is er de afgelopen drie jaar bereikt? We presenteren aan de hand van acht thema’s in deze app de belangrijkste resultaten over de voortgang van de Havenvisie 2030.

De app volgt de thematische indeling van de ontwikkelagenda van de Havenvisie. In deze ontwikkelagenda staan alle activiteiten die betrokken partijen ondernemen om de Havenvisie te realiseren. Door op een van de acht thema’s te klikken worden de onderliggende doelen zichtbaar. De doelen zijn ook weer aanklikbaar en laten zien welke activiteiten hieronder vallen. Per activiteit staat vervolgens informatie over verantwoordelijkheden, periode van uitvoering, behaalde resultaten over de afgelopen drie jaar en het beoogde resultaat voor 2017.

Voorwoord Groningen Seaports

De missie van Groningen Seaports is om economische activiteiten, en dus de werkgelegenheid in de Groninger zeehavens op een duurzame en verantwoorde wijze te stimuleren. Groningen Seaports N.V. zorgt voor de ontwikkeling, aanleg beheer en exploitatie van de grootste havens in Noord Nederland: Eemshaven en de haven van Delfzijl en de aangrenzende industriecomplexen. Daarnaast bevorderen wij een effectieve, veilige en efficiënte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in de havens.

In 2012 stelden wij de Havenvisie 2030 vast waarin onze ambities en doelen zijn opgenomen. Economische groei = groen is het motto van onze visie. We focussen ons op een economische groeistrategie in combinatie met de ambitie om deze op een duurzame manier tot stand te brengen. Hoe we dit doen is opgenomen in de lange termijn ontwikkelagenda.

We kunnen onze ambities alleen samen met anderen waarmaken. Daarom is de visie en de bijbehorende ontwikkelagenda destijds in nauwe samenwerking en overleg opgesteld met voor ons onmisbare partners: overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De realisatie is een gezamenlijke ambitie gebleken. Deze voortgangsrapportage laat zien dat alle partners hard werken aan de opgaven uit de Havenvisie 2030. Ik ben er trots op dat ook zij zich ten volle inzetten en dat de voortgangsrapportage samen met hen tot stand is gekomen.

Tot 2030 kan er veel veranderen. Onzekerheid over de economische ontwikkeling en het tempo waarin een circulaire economie tot stand gaat komen heeft grote impact op het succesvol bereiken van de groene groeiambities. Ondanks een lastige economische periode, constateer ik dat de afgelopen drie jaar veel in gang is gezet om de groene groei in 2030 als realistisch te beschouwen. Maar we zijn er nog niet. We werken gestaag door en houden de vinger aan de pols. Ik hoop u met deze app op overzichtelijke wijze elke twee jaar de tussenresultaten te presenteren. Voor de toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen en beoordeling van de voortgang verwijs ik u naar www.groningen-seaports.com.

Vriendelijke groet,

Harm. D. Post
Directeur Groningen Seaports

Voortgangsrapportage Havenvisie 2012-2015

De Havenvisie 2030 is gebaseerd op de combinatie van economische ontwikkeling en duurzaamheid. Groningen Seaports is ervan overtuigd dat de economie gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen de duurzame toekomst is, met marktwaarde voor de havens.

Voor groei vormen twee industriële clusters de basis: Energy en Dataport Eemshaven en Chemie en Recycling in Delfzijl. De focus ligt op aantrekken van bedrijven die deze clusters ondersteunen. Om de groei duurzaam tot stand te brengen zijn in de Havenvisie doelen en activiteiten opgenomen waarmee we bedrijven faciliteren en in staat stellen zich op een duurzame manier te ontwikkelen en te ondernemen. Daarnaast ondersteunen we de groene groei door te investeren in kennis, samenwerking en bescherming van leefomgeving. U kunt de Havenvisie lezen en downloaden op havenvisie2030.groningen-seaports.com.

Toelichting

Voor de voortgangsrapportage 2012-2015 zijn alle ambities en doelen uit de Havenvisie in acht thema’s opgedeeld en zijn de activiteiten uit de ontwikkelagenda opgenomen. De voortgang op doelen en activiteiten is in deze rapportage in beeld gebracht. In de Havenvisie zijn enkele kwantitatieve doelen opgenomen, zoals een groei van de werkgelegenheid van 120% tussen 2012 en 2030 of vermindering van de CO2 uitstoot met 40% tussen 2015 en 2030. In deze eerste voortgangsrapportage is het niet mogelijk gebleken om de tussenresultaten ook kwantitatief weer te geven. Er is daarom vooral kwalitatief beschreven welke resultaten de afgelopen jaren zijn geboekt. Bij de volgende voortgangsrapportage eind 2017 zullen we ook de kwantitatieve resultaten presenteren.

Om de voortgang van de Havenvisie 2030 te kunnen meten is een Voortgangsteam opgericht. Hierin zijn naast Groningen Seaports meerdere betrokken partijen vertegenwoordigd: de gemeenten Delfzijl en Eemsmond, de provincie Groningen, de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) en Natuur- en Milieufederatie Groningen.

Het Voortgangsteam heeft eerst de ontwikkelagenda van de Havenvisie opnieuw vastgesteld. Vervolgens hebben betrokkenen vanuit Groningen Seaports, provincie, gemeenten, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties per activiteit informatie aangeleverd. Op basis van deze informatie heeft het Voortgangsteam de voortgang beoordeeld. De directie van Groningen Seaports stelt de voortgangsmeting officieel vast. De beoordeling is niet in de app opgenomen.

Tot 2030 kan er veel veranderen. Wat als de werkelijkheid er mogelijk anders uitziet dan waar de visie op is gebaseerd? Hoe weten we nu waar we staan en halen we de ambities en doelen? Welk scenario doet zich voor en welke impact heeft deze op de voortgang? U kunt de toelichting op deze voortgangsrapportage lezen en downloaden op www.groningen-seaports.com.

Over deze app

De voortgangsrapportage 2012-2015 is gebaseerd op de informatie tot 10 juni 2015 en vastgesteld in september 2015.